OSNOVNE INFORMACIJE

 

Pridobljeni naziv: Inženir / inženirka strojništva

Raven strokovne izobrazbe: VI/I

Trajanje študija: 2 leti in pol

Lokacija predavanj: Letališka cesta 16 A, Ljubljana

 

Inženir strojništva je izjemno zanimiv in aktualen poklic. Dober strojnik lahko uporabi in razvija svoja znanja pri delodajalcih v Sloveniji ali v tujini. Pridobljene kompetence omogočajo upravljanje zmogljivih računalniških in mehanskih sistemov, razvijanje strojne in programske računalniške opreme, računalniško konstruiranje, načrtovanje ekspertnih sistemov, vodenje proizvodnje in vodenje projektov.

 

PROGRAM

Program je naravnan praktično. Diplomanti pridobijo široko strokovno-teoretično in praktično uporabno znanje za opravljanje nalog s področja strojništva. Predavatelje spodbujamo, da izpostavljajo aktualne in relevantne izzive iz svojega strokovnega okolja ter študentom pogosto svetujejo, kako pristopiti k novim projektom.

Strmimo k cilju, da so naši diplomanti zaposljivi oziroma s pridobljenimi znanji napredujejo na svojem delovnem mestu. 

 

PREDMETNIK

Ime modula/predmeta/druge sestavine KT
Strokovna terminologija v tujem jeziku 6
Poslovno komuniciranje in vodenje 6
Računalništvo 6
Materiali 5
Varnost pri delu in varovanje okolja 3
Tehniški predpisi in načrtovanje proizvodov 6
Mehanika 1 5
Računalniško modeliranje 5
Ekonomika podjetja 6
Kakovost in zanesljivost procesov 5
Mehanika 2 5
Tehnologija 7
Avtomatizacija in robotika 7
Energetika 7
Snovanje in konstruiranje orodij 7
Izdelava in vzdrževanje orodij 5
Diplomsko delo 5

 

MOŽNOSTI ZAPOSLITVE

Študenti se usposobijo za spremljanje stroke ter pridobijo splošne in poklicne kompetence s strokovnega področja strojništvo.

Po končanem študiju lahko svoje znanje s pridom izkoristijo pri delu izdelave tehnične dokumentacije v vseh fazah nastanka izdelka, pri načrtovanju enostavnih energets­kih sistemov, pri samostojnem načrtovanju avtomatizacije enostavnih proizvodnih procesov, pri načrtovanju, or­ganizaciji in vodenju preventivnih vzdrževalnih del na strojih, napravah in energetskih sistemih v proizvodnem procesu, pri načrtovanju, planiranju in organizaciji in vodenju proizvodnje ter pri planiranju stroškov in investicij proiz­vodnih procesov.

 

PRIJAVA IN VPIS

PRIJAVNI ROKI

1. prijave preko VPS bodo potekale med 15. 2. 2022 do 18. 3. 2022.

2. prijave preko VPS bodo potekale med 25. 8. 2022 do 31. 8. 2022.

 

VPISNI ROKI

Vpisni rok po 1. prijavi preko VPŠ: 21. 7. 2022 – 22. 8. 2022
Vpisni rok po 2. prijavi preko VPŠ: 23. 9. 2022 – 30. 9. 2022

Naknadni vpis izrednih študentov na še prosta vpisna mesta je mogoč do 28. 10. 2022.

 

NAČIN PRIJAVE

 • PREKO VIŠJEŠOLSKE PRIJAVNE SLUŽBE

Prijavo za vpis kandidati oddate preko elektronske vloge na spletni strani Višješolske prijavne službe.

Izpolnjen prijavni obrazec natisnite s spletne strani in ga pošljite s priporočeno pošiljko Višješolski prijavni službi, na naslov Višješolska prijavna služba, Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje. Naknadni vpis, na še prosta vpisna mesta v septembru, uredite v referatu šole.

 • OSEBNO V REFERATU ŠOLE

V času uradnih ur od 22. 3. 2022 do 1. 10. 2022.

 

OB VPISU BOSTE POTREBOVALI:

 • originalna spričevala zadnjih dveh letnikov srednje šole,
 • zaključno spričevalo,
 • osebni dokument,
 • 2 fotografiji (velikosti za osebni dokument).

 

VPIŠE SE LAHKO VSAK, KI JE OPRAVIL:

 • maturo,
 • poklicno maturo ali
 • zaključni izpit v katerem koli štiriletnem srednješolskem izobraževanju.

 

DOKONČANJE ŠTUDIJA

Za dokončanje študija mora študent:

 • opraviti vse obveznosti po programu
 • uspešno opraviti najmanj 800-urno praktično izobraževanje ter izdelati in uspešno zagovarjati diplomsko delo.

Po uspešnem zagovoru diplomskega dela bodo diplomanti/ diplomantke pridobili/e strokovni naziv inženir/inženirka strojništva.

 

ŠOLNINA

Obročno odplačevanje 12 + 12 obrokov    
Prvi obrok 447,00€ 30. 9.
2. -12. obrok 197,00€ 20. v mesecu
Plačilo v enkratnem znesku    
Šolnina na letnik 2.190,00 € 20. 10.
Vpisnina 250,00 € Ob vpisu
Strošek diplomskega izpita 490,00 € Pred diplomiranjem
Drugo    
1., 2. in 3. opravljanje izpita za osebe brez statusa* 20,00 € Pred oddajo vloge
4. in nadaljnje opravljanje izpita 40,00 € Pred oddajo vloge
4. in vsako nadaljnje komisijsko opravljanje izpita za osebe brez statusa 120,00 € Pred oddajo vloge
Dvojnik diplome 45,00 € Pred oddajo vloge
Dvojnik priloge k diplomi 45,00 € Pred oddajo vloge
Dvojnik študentske izkaznice 7,00 € Pred oddajo vloge

* Velja za študente, ki v dveh študijskih letih niso opravili vseh obveznosti. Šolnina vključuje izvajanje izobraževalnega programa, študijsko gradivo šole, opravljanje izpita (največ 3-krat), članarino za knjižnico, vpisne stroške ter sodelovanje v e-učilnici. Cenik je bil potrjen na seji Sveta zavoda ICES 17. 3. 2022 in velja za udeležence izobraževanja prvič vpisane v študijskem letu 2022/23.

Andreja, študentka strojništva Študij strojništva niso samo obveznosti, pač pa tudi zavezništvo, prijateljstvo, spoštovanje, osebnostna rast in krepitev socialnega kapitala

Andreja, študentka strojništva