OSNOVNE INFORMACIJE

 

Pridobljeni naziv: Inženir / inženirka elektroenergetike

Raven strokovne izobrazbe: VI/I

Trajanje študija: 2 leti

Lokacija predavanj: Letališka cesta 16 A, Ljubljana

 

Elektroenergetiko odlikuje trajnostna naravnanost. Znanje je energija; energija poganja svet. Katero energijo uporabiti, da bo najbolj smotrno in ekološko glede na ostale okoliščine? Na to vprašanje znajo odgovoriti diplomanti programa elektroenergetika. Študij na ICESu oziroma višješolska strokovna izobrazba je lahko odskočna deska za zaposlitev v proizvodnih podjetjih, elektroenergetiki ali v samozaposlitev.

 

PROGRAM

Program je naravnan praktično. Diplomanti pridobijo široko strokovno-teoretično in praktično uporabno znanje za opravljanje nalog s področja elektroenergetike. Predavatelje spodbujamo, da izpostavljajo aktualne in relevantne izzive iz svojega strokovnega okolja ter študentom pogosto svetujejo, kako pristopiti k novim projektom.

Strmimo k cilju, da so naši diplomanti zaposljivi oziroma s pridobljenimi znanji napredujejo na svojem delovnem mestu.

 

PREDMETNIK

Predmet ali druge sestavine

Kreditne točke

Strokovna terminologija v tujem jeziku

5

Poslovno komuniciranje in vodenje

6

Računalništvo in informatika

6

Varovanje okolja in varstvo pri delu

5

Tehniška matematika

3

Osnove elektrotehnike

4

Uporabna mehanika, hidrodinamika in termodinamika

7

Električne meritve

5

Krmilja in regulacije

6

Ekonomika in menedžment podjetja

6

Tehniški predpisi in projektiranje

6

Elementi elektroenergetskih sistemov

9

Vodenje obratovanja elektroenergetskih sistemov

7

Zaščita elektroenergetskih sistemov

5

Učinkovita raba in obnovljivi viri energije

5

Sodobne električne instalacije

5

Diplomsko delo

5

 

MOŽNOSTI ZAPOSLITVE

Študenti se usposobijo za spremljanje stroke ter pridobijo splošne in poklicne kompetence s strokovnega področja elektroenergetike.

Po končanem študiju lahko svoje znanje s pridom izkoristite pri delu vzdrževanja in popravil v elektroenergetiki, pri izvajanju meritev v elektroenergetiki in nastavljanju relejne zaščite, pri nadzoru obratovalnega stanja naprav elektroenergetskih objektov, pri projektiranju manj zahtevnih elektroenergetskih instalacij in objektov, pri nadzoru izgradnje manj zahtevnih instalacij in objektov ter kot vodje oddelkov, služb ali izmen na področju elektroenergetike.

 

PRIJAVA IN VPIS

PRIJAVNI ROKI

1. prijave preko VPS bodo potekale med 15. 2. 2022 do 18. 3. 2022.

2. prijave preko VPS bodo potekale med 25. 8. 2022 do 31. 8. 2022.

 

VPISNI ROKI

Vpisni rok po 1. prijavi preko VPŠ: 21. 7. 2022 – 22. 8. 2022
Vpisni rok po 2. prijavi preko VPŠ: 23. 9. 2022 – 30. 9. 2022

Naknadni vpis izrednih študentov na še prosta vpisna mesta je mogoč do 28. 10. 2022.

 

NAČIN PRIJAVE

 • PREKO VIŠJEŠOLSKE PRIJAVNE SLUŽBE

Prijavo za vpis kandidati oddate preko elektronske vloge na spletni strani Višješolske prijavne službe.

Izpolnjen prijavni obrazec natisnite s spletne strani in ga pošljite s priporočeno pošiljko Višješolski prijavni službi, na naslov Višješolska prijavna služba, Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje. Naknadni vpis, na še prosta vpisna mesta v septembru, uredite v referatu šole.

 • OSEBNO V REFERATU ŠOLE

V času uradnih ur od 22. 3. 2022 do 1. 10. 2022.

 

OB VPISU BOSTE POTREBOVALI:

 • originalna spričevala zadnjih dveh letnikov srednje šole,
 • zaključno spričevalo,
 • osebni dokument,
 • 2 fotografiji (velikosti za osebni dokument).

 

VPIŠE SE LAHKO VSAK, KI JE OPRAVIL:

 • maturo,
 • poklicno maturo ali
 • zaključni izpit v katerem koli štiriletnem srednješolskem izobraževanju.

 

DOKONČANJE ŠTUDIJA

Za dokončanje študija mora študent:

 • opraviti vse obveznosti po programu
 • uspešno opraviti najmanj 800-urno praktično izobraževanje ter izdelati in uspešno zagovarjati diplomsko delo.

Po uspešnem zagovoru diplomskega dela bodo diplomanti/ diplomantke pridobili/e strokovni naziv inženir/inženirka elektroenergetike.

 

ŠOLNINA

Obročno odplačevanje 12 + 12 obrokov    
Prvi obrok 447,00€ 30. 9.
2. -12. obrok 197,00€ 20. v mesecu
Plačilo v enkratnem znesku    
Šolnina na letnik 2.190,00 € 20. 10.
Vpisnina 250,00 € Ob vpisu
Strošek diplomskega izpita 490,00 € Pred diplomiranjem
Drugo    
1., 2. in 3. opravljanje izpita za osebe brez statusa* 20,00 € Pred oddajo vloge
4. in nadaljnje opravljanje izpita 40,00 € Pred oddajo vloge
4. in vsako nadaljnje komisijsko opravljanje izpita za osebe brez statusa 120,00 € Pred oddajo vloge
Dvojnik diplome 45,00 € Pred oddajo vloge
Dvojnik priloge k diplomi 45,00 € Pred oddajo vloge
Dvojnik študentske izkaznice 7,00 € Pred oddajo vloge

* Velja za študente, ki v dveh študijskih letih niso opravili vseh obveznosti. Šolnina vključuje izvajanje izobraževalnega programa, študijsko gradivo šole, opravljanje izpita (največ 3-krat), članarino za knjižnico, vpisne stroške ter sodelovanje v e-učilnici. Cenik je bil potrjen na seji Sveta zavoda ICES 17. 3. 2022 in velja za udeležence izobraževanja prvič vpisane v študijskem letu 2022/23.