Vodja energetskih naprav vodi obratovanje in vzdrževanje energetskih naprav, pripravo vode, evidence in analize porabe energije ter izvaja ukrepe učinkovitega ravnanja z energijo v organizacijah, katerih osnovna dejavnost ni proizvodnja, prenos ali razdelitev energije in imajo energetske naprave s skupno močjo nad 5 MW ali imajo tlačne posode, katerih skupna akumulirana tlačna energija presega 5 MJ.

 

Pogoji za pristop k preizkusu znanja

  • izobrazba, pridobljena po študijskih programih prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih prve stopnje, s področja strojništva, elektrotehnike ali mehatronike, z najmanj dvema letoma delovnih izkušenj, ki po usposabljanju uspešno opravi preizkus znanja, ali
  • srednja strokovna izobrazba (V. stopnja), pridobljena v izobraževalnem programu strokovnega področja za strojništvo, elektrotehniko ali mehatroniko z najmanj petimi leti delovnih izkušenj, ki po usposabljanju uspešno opravi preizkus znanja po tem pravilniku, ali
  • delavec, ki je najmanj deset let opravljal dela in naloge upravljavca parne ali plinske turbine, stikalničarja v industriji, upravljavca kotlovskih naprav, upravljavca kotla, upravljavca motorjev z notranjim zgorevanjem ali upravljavca plinovodnih naprav, ki po usposabljanju uspešno opravi preizkus znanja po tem pravilniku.

Usposabljanju sledi preizkus znanja.

 

Vsebina strokovnega usposabljanja

Vodja energetskih naprav Št. ur
Varnost in zdravje pri delu, Varstvo okolja, Varstvo pred požarom  7
Tehnični predpisi in standardi 3
Energetska zakonodaja 3
Energetski sistemi 3
Organizacija dela 3
Učinkovita raba energije 3

 

Termin usposabljanja

Naslednje usposabljanje bo 4. 6. 2020 v Ljubljani. Z urnikom usposabljanja bodo udeleženci seznanjeni naknadno.

Ob zadostnem številu udeležencev izvajamo usposabljanje in preizkus tudi na  želeni lokaciji naročnika. Vsekakor usposabljanje z veseljem prilagodimo glede na potrebe udeležencev.

 

Cena

Cena strokovnega usposabljanja po programu Vodja energetskih naprav znaša 450,00 € (cena vključuje ddv).

V ceno je vključena vsa literatura. Kotizacijo je potrebno poravnati do začetka usposabljanja.

 

Prijava in informacije

URŠKA KEREC
urska.kerec@ices.si
051 667 756