Posebni pogoji

 • srednja splošna ali strokovna izobrazba in najmanj 3 leta izkušenj v vodenju projektov ali
 • višja oziroma visoka strokovna šola in najmanj 2 leti izkušenj v vodenju projektov ali
 • univerzitetni ali specialistični študij in eno leto izkušenj v vodenju projektov.

 

Raven zahtevnosti

(V) zahtevnejša dela

 

Poklicne kompetence kandidata

 • Definira cilje projektne naloge (v sodelovanju s projektnim menedžerjem). 
 • Izdela načrt izvedbe projektne naloge (v sodelovanju s projektnim menedžerjem in linijskim vodjem).
 • Opredeli organizacijo, sodelovanje in komuniciranje članov strokovnega tima ter hranjenje dokumentov.
 • Organizira izvedbo projektnih aktivnosti.
 • Vodi strokovni tim.
 • Izvaja projektne aktivnosti.
 • Kontrolira izvajanje projektne naloge.
 • Projektnemu menedžerju poroča o izvajanju projektne naloge.
 • komunicira s sodelavci v okviru strokovnega tima, strokovnjaki iz podjetja, z nadrejenim funkcijskim menedžerjem in vodjem / menedžerjem projekta.