Posebni pogoji

  • srednja splošna ali strokovna izobrazba in najmanj 5 let izkušenj pri projektnem delu ali
  • višja oziroma visoka strokovna šola in najmanj 4 leta izkušenj pri projektnem delu ali
  • univerzitetni ali specialistični študij in najmanj 3 leta izkušenj pri projektnem delu ali
  • magistrski študij in najmanj 1 leto izkušenj pri projektnem delu.

Vsak kandidat mora izdelati seminarsko nalogo, ki vključuje zagonski del elaborata projekta, fazna poročila in poročilo o koncu projekta.

 

Raven zahtevnosti

(VI) zelo zahtevna dela

 

Poklicne kompetence kandidata

  • Definira cilje projekta v sodelovanju z naročnikom.
  • Izdela plan izvedbe projekta.
  • Opredeli organizacijo, sodelovanje in komuniciranje članov projektnega tima ter hrani dokumente.
  • Organizira izvedbo projektnih aktivnosti.
  • Vodi projektni tim.
  • komunicira s člani projektnega tima, strokovnjaki iz podjetja, z zunanjimi izvajalci, nadzornikom projekta in/ali direktorjem projektov.