STRATEGIJA

Namen strategije Izobraževalnega centra energetskega sistema je krepiti raznovrstnost, kakovost in življenjskost študijskih programov. Pri tem se zavedamo, da je izobraževalna organizacija pomemben element okolja, saj spodbuja k pridobivanju formalnega in neformalnega znanja, učnih navad, vseživljenjskemu učenju, krepitvi samozavesti in izboljšanju položaja posameznika na trgu dela


ICES je vpet v strokovno in širše okolje v gospodarskem, socialnem in kulturnem smislu. Spodbuja in stalno razvija sodelovanje s podjetji in javnimi zavodi v svojem okolju. Strategija izobraževalne organizacije je usmerjena v:

 • kakovost in stalne izboljšave obstoječih projektov,
 • razvoju novih programov, projektov in produktov s področja elektroenergetike in strojništva,
 • skrb za zadovoljstvo in strokovni razvoj zaposlenih,
 • uravnoteženo finančno poslovanje in neodvisnost od finančnih institucij,
 • skrb za promocijo in dober ugled v lokalni skupnosti in širše.

 

UKREPI ZA DOSEGANJE CILJEV

 • udeležencem omogočamo pridobivanje sodobnih in aktualnih znanj, ki so na sodobnem trgu dela nepogrešljiva;
 • sodelujemo z delodajalci in tako zagotavljamo usposobljen in zaposljiv kader,
 • svoje delovanje primerjamo z evropskimi smernicami, ugotavljamo, kakšen je položaj naše blagovne znamke na trgu in stalno uvajamo izboljšave,
 • ustvarjamo pozitivno naravnano ozračje, v katerem naši udeleženci uspešno razvijajo svoja znanja, sposobnosti in samopodobo,
 • izobraževanje promoviramo kot pot k osebni rasti in napredovanju,
 • s timskim delom, primerno komunikacijo in s pristnim sodelovanjem v kolektivu šole prenašamo dobre poslovne običaje in poslovno kulturo na študente in druge udeležence naših izobraževalnih programov,
 • sprejemamo neposredno odgovornost za poslovno politiko, tako za strokovne kot finančne odločitve, ter za postavitev neodvisnega notranjega in zunanjega nadzora,
 • zavedamo se, da so produkt šole naši diplomanti s svojimi kompetencami. Zato v sodelovanju z delodajalci in potrebami okolja stalno izboljšujemo pristope k izvajanju pedagoškega procesa. Izbirne predmete prilagajamo potrebam študentov in okolja,
 • zagotavljamo, da se ohrani dostopnost izobraževanja in usposabljanja za vse in tako prispevamo k zagotavljanju socialne kohezije, trajnostnega razvoja, aktivnega državljanstva in osebnega razvoja,
 • uvajamo ukrepe za razvoj medpredmetnih spretnosti in kompetenc in ključnih kompetenc za vseživljenjsko učenje,
 • poudarjamo strokovnost pedagoških delavcev in njihovo pedagoško-andragoško usposobljenost ter spodbujamo njihov nadaljnji strokovni razvoj,
 • spodbujamo uporabo IKT pri učenju in dostop do visokokakovostnih odprtih virov izobraževanja, 
 • prednostno obravnavamo naložbe v izobraževanje in usposabljanje. 

 

VIZIJA

Izobraževalni center energetskega sistema ICES se kot sodobno izobraževalno središče hitro prilagaja spremembam v gospodarstvu in na trgu dela. V sodelovanju z delodajalci razvijamo nov model načrtovanja kariere in nove študijske programe. Postajamo pomemben povezovalni člen med učečimi se posamezniki in sodobnim gospodarstvom.

 

POSLANSTVO

V spodbudno naravnanem okolju udeleženca uspešno pripeljemo do zaključka izbranega programa in ga spodbudimo, da razvije dober odnos do učenja.  Razvijamo in ohranjamo dobre odnose v z vsemi deležniki.

 

VREDNOTE

 • Spoštovanje
 • Znanje
 • Učenje
 • Dostopnost
 • Prilagodljivost
 • Strokovnost

Usklajenost strategije s poslanstvom, nacionalnimi in evropskimi usmeritvami