Dogodki


22

okt 19

Usposabljanje serviserjev za protipožarno opremo

ICES v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor izvaja usposabljanje in izpit za serviserje opreme, ki vsebuje ozonu škodljive snovi ali fluorirane toplogredne pline (SF6)  za protipožarno opremo (program C).

 

Termin

11. 12. 2019 - teoretično usposabljanje (Letališka cesta 16 a, 1000 Ljubljana)

12. 12. 2019 - praktično usposabljanje, teoretični in praktični del izpita (ZARJA ELEKTRONIKA d.o.o, Kovinarska cesta 4, 1241 Kamnik)

 

Pogoji za vključitev v program

 • starost najmanj 18 let in 2 leti delovnih izkušenj na področju vzdrževalnih del opreme iz uredbe,
 • končana najmanj srednja poklicna izobrazba tehnične smeri in 9 mesecev delovnih izkušenj na področju vzdrževalnih del opreme iz uredbe ali
 • končana najmanj srednja poklicna izobrazba drugih smeri in 12 mesecev delovnih izkušenj na področju vzdrževalnih del opreme iz uredbe ali
 • končana najmanj srednja strokovna izobrazba drugih smeri in 12 mesecev delovnih izkušenj na področju vzdrževalnih del opreme iz uredbe.

 

Prijava in informacije

Urška Kerec

E: urska.kerec@ices.si

M: 051 667 756

 


17

okt 19

Vpis v višješolske strokovne programe

Vpis v študijsko leto 2019/2020 bo potekal do 30. 10. 2019 v referatu višje strokovne šole ICES.

 

OB VPISU BOSTE POTREBOVALI:

 • originalna spričevala zadnjih dveh letnikov srednje šole,
 • zaključno spričevalo,
 • osebni dokument,
 • 2 fotografiji (velikosti za osebni dokument).

 

VPIŠE SE LAHKO VSAK, KI JE OPRAVIL:

 • maturo ali
 • poklicno maturo ali
 • zaključni izpit v katerem koli štiriletnem srednješolskem izobraževanju.

06

sep 19

Projekt MUNERA3

Obvestilo o izvajanju projekta MUNERA3 in povabilo k oddaji vlog za vključitev v brezplačni izredni študij

V obdobju 2018–2022 bomo izvajali programe za pridobitev višje strokovne izobrazbe in prekvalifikacij na področju višjega strokovnega izobraževanja. Izobraževanje bo za udeležence brezplačno.

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada«.

Izobraževalni center energetskega sistema sodeluje v projektu MUNERA3, s katerim je bil skupaj s konzorcijskimi partnerji izbran na razpisu »Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja 2018–2022«, v okviru katerega se bodo na vseh sodelujočih šolah izvajali programi nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja za zaposlene. Cilj projekta je v te programe vključiti 17.640 zaposlenih oseb, z namenom doseganja večje zaposljivosti in mobilnosti med področji dela, osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. Več o samem projektu si lahko preberete na spletni strani.

Za izbrane udeležence bo izvajanje izobraževalnih programov Višje strokovne šole od začetka študijskega leta 2018/2019 pa do zaključka študija brezplačno, pod pogojem, da bodo redno izpolnjevali svoje obveznosti, določene v aneksu k pogodbi o izobraževanju. Če udeleženec ne opravi vseh obveznosti, določenih v pogodbi o izobraževanju, se ga iz projekta MUNERA3 izključi, izobraževanje pa lahko nadaljuje na lastne stroške.

Ne glede na prejšnji odstavek pa bo šola udeležencem zaračunavala prispevke zgolj za namene in največ v višini, kot je določeno v Ceniku prispevkov, ki je Priloga 1 k Pravilniku o šolninah in prispevkih v višjem šolstvu (Uradni list RS, št. 21/11).

Kdo se lahko vključi v program?

Vključi se lahko vsak zaposleni, ki izpolnjuje pogoje za vpis v višje strokovno izobraževanje. V višješolski študijski program se lahko vpišete:

- s splošno maturo, poklicno maturo (ali zaključnim izpitom oz. diplomo pred letom 2002)

- z mojstrskim ali delovodskim oziroma poslovodskim izpitom, če imate tri leta delovnih izkušenj ter opravite preizkus znanja iz slovenščine (oz. italijanščine ali madžarščine na narodnostno mešanih območjih) in matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo (Razpis za vpis v višje strokovno izobraževanje v študijskem letu 2018/2019).

Pred vključitvijo v projekt mora kandidat dostaviti ustrezna dokazila, s katerimi dokazuje svoj zaposlitveni status (npr. izpis zavarovanj v Republiki Sloveniji, ki ga izdaja ZPIZ, potrdilo ZZZS ali ZRSZ, potrdilo delodajalca, ipd.). Vsak vključen mora imeti pogoje za aktivni vpis v CEUVIZ (Centralna evidenca udeležencev vzgoje in izobraževanja). Izredni študenti, ki so bili v določenem programu že vpisani tri leta, v istem programu v projekt ne morejo biti vključeni.

Obveznosti vključenih v projekt

Z vsakim kandidatom se podpiše pogodba o izobraževanju, ki se sklene ob vpisu v program. V aneksu k pogodbi o izobraževanju se določijo obveznosti, ki jih bo udeleženec moral opraviti, in njihov obseg, pri čemer se upoštevajo predhodno pridobljena znanja in veščine. Izredni študij se financira za celotno trajanje študija pod pogojem, da študent redno izpolnjuje svoje obveznosti, določene v pogodbi o izobraževanju.

Za spremljanje učinkov in rezultatov operacije bodo morali udeleženci trikrat izpolniti: Vprašalnik za spremljanje podatkov o udeležencih na operacijah sofinanciranih iz ESS. Podatki se bodo zbirali; prvič: ob vključitvi udeležencev v program; drugič: najkasneje štiri (4) tedne po zaključku programa in tretjič: najkasneje šest (6) mesecev po zaključku programa.

Merila za vključitev v projekt

Študijska komisija šole je za študijsko leto 2019/20 sprejela naslednje kriterije za vključitev v projekt, potrdil pa jih je ravnatelj višje šole:

 • kriterij za 1. cikel/letnik – prvi vpis v izobraževalni program: kot so merila za izbiro v primeru omejitve vpisa: http://vps.vss-ce.com/VPS/,
 • kriterij za 2. cikel/letnik in 3. cikel: število opravljenih kreditnih točk (KT) in povprečna ocena,
 • isti izobraževalni program s spremenjenim načinom študija (npr. redni v izredni študij): število opravljenih kreditnih točk (KT) in povprečna ocena.

V študijskem letu 2019/20 bo šola na podlagi organizacijskega in terminskega načrta vpisala v projekt naslednje število študentov:

 • 1. cikel/letnik – prvi vpis v izobraževalni program: 8 študentov,
 • 2. cikel/letnik in 3. cikel: 5 študentov,
 • isti izobraževalni program s spremenjenim načinom študija: 2 študenta

V primeru manjšega števila prijav od predvidenih po posameznih ciklih/letnikih bo šola ustrezno prerazporedila število vključitev.

Način in rok za prijavo v projekt

Rok za prijavo v projekt je 6. 9. 2019. Vloga oziroma razpisna dokumentacija obsega vlogo za vključitev v brezplačni izredni študij (Obrazec: Vloga Munera3) ter zahtevana dokazila (o dosedanji izobrazbi in statusu zaposlene osebe – lahko obrazec: Zaposlitev Munera3). Skenirana dokumentacija se lahko pošlje na elektronski naslov referat@bb.si ali po navadni pošti v zaprti ovojnici z vidno oznako »Prijava za vključitev v projekt MUNERA 3«, z navedbo polnega naziva in naslova pošiljatelja na naslov: Izobraževalni center energetskega sistema, Letališka cesta 16a, 1000 Ljubljana. Kot pravočasno prispele vloge bodo upoštevane vloge, ki bodo v določenem roku, ne glede na način dostave, prispele v referat šole ali na zapisani elektronski naslov. Neustrezno označene in nepravočasno prispele vloge se ne bodo obravnavale, s sklepom bodo zavržene in vrnjene prijavitelju.

Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu prijave na projekt

Vsi prijavljeni kandidati bodo o izidu prijave na projekt obveščeni najpozneje do 13. 10.2019. Izbrani kandidati bodo potem tudi povabljeni k podpisu pogodbe o izobraževanju.

Razgovori za potencialne kandidate bodo potekali z ravnateljem po dogovoru.

Dodatne informacije o brezplačnem izrednem študiju v okviru projekta MUNERA3

Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov referat@bb.si oziroma 01 54 74 505 ali 041 312 330.

PRIJAVA


21

jun 19

Poletni delovni čas

V času med 1. 7. in 16. 8. smo spremenili delovni čas. Za vas bomo na voljo od ponedeljka do četrtka med 8.00 in 16.00 in v petek med 8.00 in 14.00.

Vabljeni, da nas obiščete.


05

jun 19

Zmagovalni življenjepis in prijava na zaposlitev

Je res življenjepis najbolj pomembna stvar pri prijavi na delovna mesta? Kaj sodi vanj in kaj ne? Kaj pritegne pozornost delodajalca in kako se uspešno predstaviti v prijavi? Dobrodošli vsi, ki iščete nove delovne izzive ali o njih še razmišljate. S seboj lahko prinesete svoj življenjepis in prijavo. Šlo bo tudi brez tega.

 

Termin: 5. 6. 2019 ob 16. uri


04

jun 19

Program D

ICES v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor izvaja usposabljanje in izpit za serviserje opreme, ki vsebuje ozonu škodljive snovi ali fluorirane toplogredne pline (SF6) za  električne stikalne mehanizme (program D).

Poleg teoretičnega dela programa v sodelovanju s podjetjem ELWE & Co. d.o.o. izvajamo tudi praktični del.

 

Termin

4. 6. 2019 - teoretično usposabljanje + teoretični del izpita (Letališka 16 a, 1000 Ljubljana)

6. 6. 2019 - praktično usposabljanje + praktični del izpita (Spodnji Slemen 4, 2352 Selnica ob Dravi)


29

maj 19

Kaj mobing je in kaj resnično ni?

Kako ukrepati in kako postati zaveznik v boju proti mobingu? Vabimo vse, da z nami soustvarjate prijetnejša delovna mesta prihodnosti. Dogodek je namenjen zaposlenim, sicer pa so dobrodošli vsi.

Termin: 29.5. 2019 ob 16. uri


21

maj 19

Družbena odgovornost do ljudi in okolja - priložnosti za trajnostni razvoj

V delavnici se bo predstavilo kaj pomeni Družbena odgovornost in aktivnost v smeri trajnostnega. Udeleženci bodo povabljeni k razpravi in 'brainstormingu' o tem, kje lahko sami v svojem lokalnem okolju pokažejo družbeno odgovornost ter kako svoje otroke in vnuke vzgajajo v tem duhu. Spregovorilo se bo tudi o posledicah, v kolikor državljani ne postanemo aktivni v skrbi za druge ter trajnostnemu razvoju.

Termin: 21. 5. 2019 ob 18. uri


20

maj 19

Učne težave ter oblike pomoči

Različne učne težave lahko ovirajo učinkovito učenje. Doživljanje neuspeha se lahko odraža v slabi samopodobi, zmanjševanju motivacije za učenje in vedno večji izobraževalni neuspešnosti.

Seznanili se bomo s ključnimi strategijami dela za kvalitetnejše poučevanje, podporo in pomoč učencem z učnimi težavami.

Dogodek je namenjen vsem, ki želijo izboljšati svoj učni uspeh.

Termin: 20. 5. 2019 ob 16:00


16

maj 19

Excel - odpravimo težave

Predstavljeno bo veliko pametnih funkcij in uporabnih bližnjic. Spoznali bomo, kako učinkovito uporabiti Excel pri urejanju preglednic in pripravi analiz. Delavnica je namenjena vsem, ki bi radi bolje spoznali Excel in vrgli težave z njim čez ramo.

 

Termin: 16. 5. 2019 ob 16. uri


16

maj 19

LinkedIn – sodobno komuniciranje v poslovnem svetu

Zakaj zapravljati čas za še eno družabno omrežje in kaj imam jaz lahko od tega? Kako urediti svoj profil in kako se izogniti najbolj pogostim napakam pri uporabi? Kako ustvariti zaupanje in nove poslovne priložnosti? Dogodek je namenjen zaposlenim, ki profila še nimajo ali so z uporabo šele pričeli.

 

Termin: 16. 5. 2019 ob 9. uri


14

maj 19

Word in jaz

Predstavljeno bo veliko pametnih funkcij in uporabnih bližnjic. Spoznali bomo, kako učinkovito uporabiti Word pri urejanju dokumenta. Delavnica je namenjena vsem, ki bi radi bolje spoznali Word.

 

Termin: 14. 5. 2019 ob 10. uri


15

feb 19

Informativni dnevi 2019

Si želite stopiti korak naprej na svoji karierni poti? Želite pridobiti višjo stopnjo izobrazbe? Vas je strah? Se ne morete odločiti? Vabljeni na informativni dan, kjer se bomo posvetili vašim vprašanjem in željam. Študente obravnavamo individualno, zato bomo skupaj zagotovo našli rešitev tudi za vas.

V petek, 15. februarja, ob 10.00 in ob 16.30, v soboto, 16. feruarja, ob 9.00, ter v petek, 22. februarja ob 16.30, vas pričakujemo v referatu šole ICES v Ljubljani (Letališka cesta 16a).

 

V referatu šole se lahko oglasite tudi takrat, ko ustreza vam.


09

jan 19

Usposabljanje upravljavcev energetskih naprav

Program usposabljanja za upravljalce energetskih naprav je ena od dejavnosti Izobraževalnega centra energetskega sistema. Kot hčerinski zavod podjetja Elektro-Slovenija smo vključeni v elektrogospodarstvo in kandidatom na področju elektroenergetika nudimo pridobitev ali osvežitev kvalitetnih znanj, potrebnih za opravljanje del in nalog dispečer v centru vodenja, stikalničar v elektroenergetiki, vodja obratovanja energetskega objekta in tehnični vodja energetskega objekta. Novost leta 2010 je izvajanje usposabljanj upravljalcev male elektrarne (male hidroelektrarne, sončne, SPTE, kogeneracije...). Usposabljanje izvajamo za kandidate, ki morajo vsakih pet let opraviti periodični izpit pred Komisijo za preizkus znanja.

Na osnovi usposabljanja vam tudi omogočamo pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije in kot edini verificirani izvajalec postopkov njihovega preverjanja in potrjevanja na področju elektroenergetike v imenu Državnega izpitnega centra tudi izdajo certifikata, ki je javna listina. Doslej se je v naših programih za upravljalce energetskih naprav usposabljalo že več kot tisoč udeležencev, v zadnjem 5-letnem obdobju pa je na osnovi usposabljanja po našem programu 260 njih prejelo tudi certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji.


Nova termina za usposabljanje sta 9. 1. 2019 in 4. 2. 2019 v Ljubljani. Z urnikom usposabljanja bodo udeleženci seznanjeni naknadno.


23

apr 18

Predavatelj dr. Viktor Lovrenčič gostoval na Politehniki Pula

Predavatelj Višje strokovne šole ICES, dr. Viktor Lovrenčič, je v okvira programa Erasmus+, gostoval na partnerski instituciji Politehnika Pula-Visoka tehnična-poslovna šola (v hrvaščini: Politehnika Pula - Visoka tehničko-poslovna škola s pravom javnosti).

Po uvodnem razgovoru z vodstvom Politehnike Pule, je predavatelj dr. Viktor Lovrenčič izvedel dve predavanji v skupnem obsegu 8 pedagoških ur. Prvo predavanje, dne 19. 4., je bilo namenjeno vsem študentom in tudi širši javnosti. Tema predavanja je zelo aktualna in sicer »DELO POD NAPETOSTJO – stoletne izkušnje v svetu«. Predavanja so se poleg študentov udeležili tudi strokovnjaki različnih strok iz industrije HEP ODS, DP Elektro Istra. Odprla so se številna vprašanja o učinkovitosti metod dela pod napetostjo v industriji in distribuciji.

Drugi dan so bila predavanja namenjena gostujočim študentom iz Poljske, Italije in Hrvaške. Posebno zanimiva je bila diskusija s študenti iz Poljske, saj je Poljska med prvimi, že leta 1933, začela izvajati delo pod napetostjo. Zanimalo jih je, kakšna je situacija danes na Poljskem pri izvajanju dela pod napetostjo, na vseh nivojih, od nizke, preko srednje do visoke napetosti. Predavatelj, kot velik strokovnjak na tem področju je študentom pojasnil, da so bili padci in ponovni vzponi, ter da se trenutno tako v distribuciji kot v prenosu trudijo, da bi delo pod napetostjo dobilo pravo mesto pri preventivnem vzdrževanju. Na Poljskem je tudi proizvodnja opreme in orodja za delo pod napetostjo (npr. podjetje HUBIX), ki je prodorno in kakovostno.

Ob zaključku obiska se je g. Lovrenčič z dekanom, mag. Davorjem Miškovićem dogovoril za možnost nadaljnjega sodelovanja, še posebej pri predmetu, ki pokriva področje elektro energetskih omrežij. Sledi preučitev pogojev sodelovanja ter potrditev obojestranske pripravljenosti za bodoče mobilne aktivnosti.

Kot šola spodbujamo mobilnosti na vseh nivojih (študenti, zaposleni, predavatelji) saj se zavedamo pozitivnih učinkov, ki jih tovrstne aktivnosti prinašajo.

Zahvaljujemo se zaposlenim v POLITEHNIKI Pula za odlično organizacijsko podporo in topel sprejem našega predavatelja. Veselimo se nadaljnjega sodelovanja.


07

dec 17

Program C

ICES v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor izvaja usposabljanje in izpit za serviserje opreme, ki vsebuje ozonu škodljive snovi ali fluorirane toplogredne pline (SF6)  za gasilne aparate in nepremično opremo za gašenje požarov (program C).

 

Termin

7. 12. 2017 na Ljubljanski cesti 30 v Kranju.


26

jun 17

Posredujemo vabilo - natečaj za najboljšo diplomsko nalogo, projekt, inovacijo in praktično usposabljanje

Spoštovani!

V okviru 27. Tehniškega posvetovanja vzdrževalcev Slovenije bo potekal natečaj za najboljšo diplomsko nalogo, inovacijo, projekt in izvedeno praktično usposabljanje.

Informacije o natečaju lahko dobite na:  http://www.tpvs.si/index.php?st=diplomske .
Rok za oddajo prijave je 20. 8.2017.

Lep pozdrav,


14

jun 17

Poletni delovni čas

Tudi v poletnem času, med 19. junijem in 18. avgustom, bomo dosegljivi vsak delovni dan.

Referat v Ljubljani bo odprt od ponedeljka do čertrka med 8. in 12. ter 13. in 16. uro; ob petkih med 8. in 12. ter 13. in 15. uro.

Želimo vam prijeten poletni oddih.


09

jun 17

Poročilo o ekskurziji - RTP pekre (ELSE), RTP radvanje (elektro Maribor), nadzorni center (elektro Maribor)

V ponedeljek 5. 6. 2017, smo si s študenti programa elektroenergetika ogledali RTP Pekre s poudarkom na upravljalskem prostoru v stari klasični izvedbi z analognimi merilnimi instrumenti in drugimi registrirnimi napravami, ki je v procesu gradnje novega stikališča z daljinskim upravljanjem.

Nato smo si ogledali RTP Radvanje, ki je daljinsko upravljano. Prikazali so nam izvlek in vstavljanje TSN-ovega močnostnega stikala v ločilnem polju transformatorja ter predstavili sistem delovanja da...ljinskega upravljanja navedenega RTP-ja z ozemljevanjem odklopnika z ukazi na omari postroja. Na koncu smo obiskali DCV (distribucijski center vodenja) na Elektro Maribor, kjer je bilo predstavljeno delo dispečerjev v DCV-ju v povezavi z daljinskim upravljanjem elektroenergetskih postrojev na njihovem terenu.

Študentje so imeli možnost videti tudi vso sprotno statistiko, beležene napake (izpade in manipulacije na terenu), ter manevre, ki jo vodijo in izvajajo preko njihovega sistema upravljanja v neposredni povezavi z osebjem na objektih ali na terenu.

Namen in cilj ekskurzije je bil, da se študentom čim bolj približa vsebina iz predmeta Vodenje obratovanja EES ter, da so lahko praktično doživeli in videli kako obsežno in zahtevno je vodenje obratovanja EES, saj ima lahko vsaka napaka ali zmota v upravljanju velike gmotne posledice tako za osebje kot za elemente ali celo postroje EES.

Nekaj utrinkov najdete na naši Facebook strani.


10

maj 17

»Fuzija: pripeljimo zvezde na zemljo«

Vabljeni na javno predavanje "FUZIJA: pripeljimo zvezde na zemljo", ki bo povezovalo tematike jedrske tehnologije, energetike in okoljevarstva. Javno predavanje, ki ga bo vodil asist. Žiga Štancar, mag. jed teh., z Inštituta Jožefa Štefana, bo potekalo 18. 5. 2017 od 17. ure dalje, v prostorih višje strokovne šole ICES.

Vsebina
Živimo v obdobju eksponentne rasti človeškega prebivalstva in tehnološkega napredka, rezultat česar je povišana poraba električne energije, brez katere si ne predstavljamo sprejemljivega življenjskega standarda. Na stičišču prelomnih dogodkov v energetiki – prekomernega izčrpavanja zalog fosilnih goriv, porasta strahu pred jedrskimi elektrarnami in želje po prehodu na alternativne in okolju prijaznejše vire energije – se ljudje oziramo v nebo in iščemo navdih v največjih atomskih pečeh v vesolju, zvezdah. V njih že milijarde let poteka proces fuzije, zlivanja lahkih jeder, pri čemer se sproščajo velike količine energije. Nam najbližja zvezda Sonce se prav tako napaja z jedrskimi reakcijami in majhen del energije, ki se sprošča v njenem jedru, doseže površje Zemlje. S tem so se na našem planetu ustvarili pogoji, primerni za življenje in evolucijo. Moderna znanost poskuša zahtevne fizikalne pogoje, ki vladajo v zvezdnih jedrih, poustvariti v laboratorijih in sproščeno energijo ukrotiti v namen pridobivanja elektrike.

V predavanju, ki bo povezovalo tematike jedrske tehnologije, energetike in okoljevarstva, bo najprej predstavljeno trenutno stanje v svetu pridobivanja električne energije, ki služi kot motivacija za raziskave na področju fuzije. Opisani bodo fizikalni procesi, ki potekajo v zvezdah, in trenutna tehnologija zlivanja jeder ter zadrževanja plazme, ki predstavlja gorivo v fuzijskih napravah. Opisane bodo prednosti izkoriščanja fuzijske energije, ki temeljijo na ogromnih zalogah virov in majhnemu vplivu na okolje, in njeni največji tehnološki izzivi. Predavanje se bo dotaknilo modernih fuzijskih raziskav v svetu in Sloveniji in zaključilo s pogledom v prihodnost.

Predavatelj: asist. Žiga Štancar, mag. jed teh., Institut Jožef Stefan

Lokacija: ICES, Letališka cesta 16a, 1000 Ljubljana


13

mar 17

Zgodnji vpis - ugodna šolnina

Spoštovani, 

razmišljate o nadaljevanju študija na višješolski stopnji? Pridite, vprašajte in se odločite za izobraževanje na šoli ICES.

Vabimo vas, da se zglasite v referatu višje strokovne šole ICES, na Letališki cesti 16a, v času uradnih ur, vsak dan od ponedeljka do petka med 9.00 in 12.00 ter 13.00 in 17.00.

Potencialnim študentom, ki bodo v referatu oddali pisno informativno prijavo do 1. maja 2017, podarimo bon v vrednosti 100,00 €.

Veselimo se vašega obiska.


24

jan 17

Informativni dan

Razmišljate o vpisu v Višjo strokovno šolo? Postanite:

 • inženir strojništva (VI/1) ali
 • inženir elektroenergetike (VI/1)

Vabljeni na informativne dneve, ki bodo potekali v petek, 10. 2., ob 10.00 in ob 16.30, v soboto, 11. 2., ob 9.00 ter v petek, 17. 2., ob 16.30.

Pridružite se nam na Letališki cesti 16a v Ljubljani. 

Pridite, vprašajte in se odločite za izobraževanje na šoli ICES.

Vljudno vabljeni!

Na vsa vaša vprašanja odgovorimo tudi osebno, po telefonu na številki 01 54 74 505 ali e-pošti info@ices.si.


21

jan 17

Študijska praksa v tujini - osebna izkušnja študenta strojništva, Jakoba Urbančiča

Študijska praksa v tujini je odlična izkušnja in neponovljivo doživetje.

Študent strojništva na ICES Jakob Urbančič je na Malti opravil 11 tednov praktičnega usposabljanja ob subvenciji Erasmus+. Študijsko mobilnost za namen praktičnega usposabljanja je opravil v podjetju Actavis Ltd, kjer je pridobil koristne delovne izkušnje in veliko novih poznanstev. Nad izkušnjo je navdušen.

O programu Erasmus sem slišal že toliko lepih stvari, da sem si ob prejemu sporočila šole takoj rekel: »To moram poskusiti!« (Kdo pa si ne bi želel podaljšati poletja za 2 meseca?) Kdaj pa? Nič več mi ni bilo žal, da sem zaposlen (le) za določen čas! Takoj sem preveril vreme – Malta: zrak 25, morje 24 °C. O ja, to je to, vendar – gre za prakso in ne za študij s subvencijo Erasmus ... Čisto noro! OK, jutri moram v referat, v službi se bom pa že nekaj zmenil. V referatu sem Klemena kar neposredno vprašal, kakšna je realna možnost, da oktobra pristanem na Malti. Malo se je nasmehnil in dejal, da so možnosti velike.

  

Navezali smo stik z agencijo, preko katere je mobilnost potekala. Delodajalca in bivanje bi si lahko poiskal tudi sam, vedar sem zaradi pomanjkanja časa raje izbral to pot. Enako priporočam tudi drugim, ki se bodo pozneje odločili za Erasmus+ (cena in izvedba sta odlični). Pri agenciji so mi poiskali primerno delovno mesto, nastanitev, organizirali prevoz z/na letališče in seveda so mi bili vseskozi na voljo za različne informacije. Za priznavanje praktičnega dela v enem letniku študija je treba opraviti 400 ur, zato smo se dogovorili, da bo praksa potekala 11 tednov. Uredili smo vse potrebne papirje in 2. 10. 2016 sem odletel z deževno-turobnih 18 na sončno-soparnih 30 stopinj Celzija. Najcenejša pot na Malto je iz Trevisa, kjer nizkocenovnik Ryanair trikrat tedensko organizira let po zelo ugodni ceni. Let traja 2 uri. Luqa je majhno in urejeno letališče, tako da se hitro znajdeš. Na dogovorjenem mestu me je že čakal voznik, kar je res zelo priročno. Avtobusi sicer vozijo z letališča v mesto vsako uro, ampak so v turistični sezoni zelo natrpani. Poleg tega pa te avtobus ne odloži pred vrati apartmaja (mislim, da bi potreboval kar nekaj časa, da bi našel pravi naslov, saj hišnih številk skorajda ne poznajo). Stanovanje je v predelu otoka, imenovanem Qormi. Lokacija mogoče ni ravno najbolj posrečena za študente, saj se v bližni okolici nič ne dogaja. V stanovanju sem sprva živel z dvema cimrama (Poljakinjo in Kazahstanko) in enim nenavadnim Francozom. Z dekletoma smo se zelo dobro ujeli in obdržali stike. V popoldanskih urah smo se iz preventive pred dolgčasom večkrat odpravili raziskovat otok. Med tednom smo si večinoma ogledovali arhitekturo oziroma muzeje. Malta ima zelo bogato kulturno dediščino. Že sam ogled mogočne arhitekture (sama skala) glavnega mesta Valletta te prijetno preseneti. Med vikendi pa smo si privoščili celodnevne izlete (v slogu: »Smisel življenja je ležanje na plaži …«).

    
Malta je bila zaradi svojega ključnega strateškega položaja sredi Sredozemskega morja v vsej svoji zgodovini križišče zelo različnih kultur. Vse do leta 1964 je bila angleška kolonija, kar se pozna še danes. Uradna sta dva jezika, malteščina in angleščina. Angleško govori velika večina, tudi starejši (za to si, takoj ko slišiš pogovor med domačini, zelo hvaležen), tako da s sporazumevanjem ni bilo nobenih težav. Od Angležev so prevzeli tudi nekaj kulinarike ter vožnjo po napačni strani ceste. Angležev je na otoku zares veliko, sploh v turistični sezoni, kar nekaj pa je tudi upokojencev, ki se preselijo na Malto. Hrana je tukaj predvsem italijansko-angleška, ampak žal večinoma zelo nekakovostna in neokusna. Seveda se občuti, da nimajo samozadostnega poljedelstva in je treba skoraj vso hrano uvoziti. Njihova specialiteta je zajčja obara, v jutranjem času pa se ne moreš izogniti pogledu na vsaj enega Angleža, ki na terasi lokala čisto prevzet baše stari dobri full english breakfast.

    
Že v prvih dneh ti postane jasno, da je tukajšnja mentaliteta popolnoma drugačna kot v nekoliko bolj razvitih državah EU. Zelo očitno je, da se domačinom, razen na cesti, ne mudi nikamor (promet je klasično sredozemski). Opazi se tudi, da ekološka osveščenost ni njihova prva skrb (mislim, da ni niti v top 20 :-)). Večja mesta so dokaj urejena in čista, ko pa se zapelješ nekoliko ven, je slika popolnoma drugačna. Smeti so vsepovsod, ločujejo pa jih le na letališču. Promet na Malti je katastrofalen! Ne samo da vozijo po napačni strani, zaskrbljujoč je tudi podatek, da je na otoku s populacijo 450.000 ljudi več kot 346.000 vozil. Za primerjavo si lahko predstavljate vsem dobro poznani otok Krk. No, Malta ja manjša za skoraj 100 km2. Seveda prevladujejo avtomobili starejših generacij, tako da je ob jutranjih konicah zrak precej onesnažen. Ni prav prijetno čakati na avtobusni postaji z napol izgorelim dizlom v pljučih. Zanimivo je, da je v prometu zelo malo motoristov oziroma mopedistov. Glede na vremenske razmere in kratke razdalje bi jih pričakoval veliko več, ampak očitno, če ni avto, ne šteje. Za pešce je v prometu zelo slabo poskrbljeno. Zelo malo je urejenih prehodov in pločnikov. Poleg tega pa seveda prvih 14 dni ob prečkanju ceste gledaš v napačno stran (kar zna biti precej adrenalinski šport). Pred odhodom na otok sem še nekaj razmišljal o nakupu kolesa za te slabe 3 mesece, vendar te ceste res niso namenjene kolesarjem. Večinoma so zelo ozke, vozniki pa precej nori in egoistični, urejenih kolesarskih stez ni, tako da se moraš zadovoljiti z javnim prevozom. Linije javnega prevoza so zadovoljivo razvejane po otoku, večina krajev je dostopnih brez večkratnih prestopanj. Bolj problematična je točnost avtobusov. V jutranjih urah je nesmiselno gledati vozni red. Postaviš se na avtobusno postajo in čakaš. Vozniku moraš z dvignjeno roko nakazati, da se želiš peljati, če ti šofer pomaha nazaj, pa se lahko mirno usedeš in čakaš naslednjega. To se dogaja večinoma zjutraj v okolici večjih mest ter ob petkih in sobotah zvečer na relaciji Valletta–Sliema, saj gre skoraj vsa mladina v Paceville. Nočno življenje na Malti je precej pestro. Glavno središče dogajanja je prej omenjeni predel otoka, kjer se nahajajo vsi nočni klubi. Zaradi velikega števila študentov je zagotovljena zabava vsak dan v tednu. Ob torkih smo imeli celo organizirane Erasmus zabave, to je bilo odlično za spoznavanje novih ljudi dobesedno s celega sveta. Če se boste kdaj v nedeljo sprehajali po otoku, boste zagotovo presenečeni nad polnimi lokali domačinov (po zakonu lahko točijo alkohol že 17-letnikom) ter količino alkohola na mizah. Ob nedeljah imajo oni svoj dan in pika (tudi vse trgovine so zaprte).  

  

Prakso sem opravljal v podjetju Actavis. To je globalno farmacevtsko podjetje, ustanovljeno leta 1984 v Illinois, ZDA. Trenutno sta glavna sedeža podjetja v Dublinu in New Jerseyju, proizvodnja pa je raztresena po 40 državah sveta. Od stanovanja do službe sem rabil nekje 20 min hoje in 1–2 uri avtobusa, odvisno od prometa (in prvi teden tudi od tega, ali sem stal na pravi postaji). Prvi dan sem šel v podjetje skupaj s predstavnico agencije Easy bridge job, tako smo se z mentorjem dogovorili o vseh podrobnostih dela. Že ob vstopu v recepcijo hitro opaziš, da je v farmaciji dovolj denarja. Celotno poslopje je zelo lepo urejeno in zaradi standardov vedno čisto (čistilke delajo 24/7). Delal sem na tehnološkem oddelku, v prijetnem vzdušju kolektiva 12 sodelavcev. Načeloma je bilo moje delo dodelava, predelava in preverjanje risb v programu AutoCAD. Delal sem na risbah novega, modernega in tehnološko dovršenega skladišča, imenovanega B15. Posodabljal sem tako mehanske (požarni škropilniki) kot elektro sisteme (požarni senzorji, razsvetljava, varnostni sistemi ipd.). Da pa delo ne bi bilo preveč pisarniško in monotono, sem se z zaposlenimi na oddelku vzdrževanja dogovoril, da se jim lahko pridružim pri nujnih vzdrževalnih delih. Zaradi strogih standardov in pogojev za proizvodnjo zdravil je potreben stalen nadzor temperature, vlage ter pritiska v proizvodnjih prostorih. Veliko dela je torej s samo senzoriko in preventivnim vzdrževanjem. Na terenu sem pridobil večino novih izkušenj, saj sem delal na projektih oziroma sistemih, ki jih prej nisem poznal. Presenečen sem bil nad vsesplošnim znanjem Paula (sodelavca, s katerim sem delal večino časa), saj obvlada tako mehatroniko, elektrotehniko in strojništvo kot programiranje. Predvsem pa me je veselilo, da si je pri vsakem mojem vprašanju vzel čas in mi problem v celoti dodobra razložil. Na mojo srečo se je v obdobju moje mobilnosti prenavljalo pisarne uprave. Ob zaupanju mentorja sem v celoti (meritev, naročanje materiala, nadzor podizvajalcev) izpeljal nekaj manjših projektov, kar je bila tudi svojevrstna nova izkušnja.

Vse hitreje se je bližal čas odhoda, človek se ravno navadi na novo okolje, pa že mora iti :-). Zadnji teden je bil zelo naporen, saj so se poslovilne zabave vrstile druga za drugo. Žal je vsega lepega enkrat konec in tako je tudi teh 11 tednov minilo hitreje kot 1 mesec. Ob koncu se je bilo res težko ločiti od vseh novih prijateljev, dvema celo tako, da sta kar takoj prileteli z mano v Slovenijo na kratek obisk :-).

Iskreno se zahvaljujem ICES-u za to ponujeno priložnost ter za vse pridobljeno znanje in življenjske izkušnje. Kam pa naslednje leto?


10

jan 17

Usposabljanje za upravljavce energetskih naprav - marec 2017

Spoštovani,

obveščamo vas, da bomo v marcu 2017 izvajali Usposabljanje za upravljavce energetskih naprav, za naslednje programe:

 • Dispečer v elektroenergetskem sistemu
 • Stikalničar v elektroenergetskem sistemu
 • Tehnični vodja energetskega objekta
 • Vodja obratovanja energetskega objekta
 • Upravljalec male elektrarne
 • Stikalničar v industriji
 • Upravljavec industrijskih peči

Usposabljanje je namenjeno tako tistim, ki se prvič usposabljajo (začetno usposabljanje – prvi preizkus) in tudi tistim, ki svoje znanje obnavljajo vsakih pet let (obnovitveno usposabljanje – občasni preizkus).

Termin:

Pričetek usposabljanja je predviden 6. marca 2017. Z urnikom usposabljanja bodo udeleženci seznanjeni naknadno.

Kraj izvajanja usposabljanja:

Usposabljanje bo potekalo na sedežu podjetja ICES, Letališki 16a, 1000 Ljubljana

Prijava

 • pokličete na telefonsko številko 051 667 756,
 • pišete na info@ices.si ali urska.kerec@ices.si,
 • se prijavite preko elektronskega obrazca,
 • ali nas osebno obiščete.

25

avg 16

Delovni čas med božično - novoletnimi prazniki

Spoštovani, študenti in predavatelji,


obveščamo vas, da bo referat med prazniki, v času od 24.12.2016 do vključno 2.1.2017, zaprt.


Želimo vam čarobne praznike in pogumen vstop v novo leto.


Referat šole ICES


21

jun 16

Tekmovanje za najboljšo diplomsko nalogo s področja vzdrževanja

Spoštovani diplomantišole ICES,

Vabimo vas, da vašo diplomsko nalogo prijavite na državno tekmovanje za najboljšo diplomsko nalogo s področja vzdrževanja. Na natečaj sprejemajo diplomske naloge in projekte s področja inovacij, izboljšav in dobrih praks ter produktov, ki so kakorkoli povezani z vzdrževanjem. Vsebine, teme in cilji so lahko raziskovalni ali aplikativni.

 


POSTOPEK PRIJAVE IN ODDAJE NALOG IN PROJEKTOV
Študente, diplomante prosimo, da svoje teme nalog in projektov predstavijo tako, da predložijo v ocenjevanje pisno dokumentacijo, ki opisuje nalogo, projekt oz. inovacijo. Sodelujoči se morajo na natečaj prijaviti najkasneje do 31. 7. 2016. Prijava in oddaja sta mogoči samo s prijavnico, na spletni strani DVS: http://www.tpvs.si/index.php?st=diplomske . 

NAGRADE IN RAZGLASITEV REZULTATOV
Izmed najboljših zaključnih nalog, projektov in inovacij, uvrščenih v ožji izbor natečaja, bo komisija izbrala:

 

 

 1.  dve zaključni nalogi (eno diplomsko z višjih šol in eno z visokih šol in fakultet),
 2.  en projekt in
 3. eno inovacijo oz. patent, ki bodo nagrajeni z zlatim priznanjem s področja vzdrževanja za leto 2016.

Zmagovalci bodo prejeli denarno nagrado v višini 100,00 EUR in brezplačno enoletno naročnino na revijo Vzdrževalec, ki ju podeljuje Društvo vzdrževalcev Slovenije.

Organizator tekmovanja bo skušal zmagovalcem zagotoviti tudi sponzorske nagrade.

Lep pozdrav,
 


20

jun 16

Vabilo na Erasmus študijsko prakso v tujini

V Izobraževalnem centru energetskega sistema (ICES) v študijskem letu 2014/2015 in 2015/2016 študentom nudimo možnost opravljanja študijske prakse v tujini (v vseh članicah Evropske unije, Islandiji, Liechtensteinu, Norveški, Švici, Makedoniji in Turčiji).

Opravljanje študijske prakse v tujini predstavlja nadgradnjo in dodano vrednost vašemu formalnemu izobraževanju.

 Pridobili boste novo znanje na strokovnem področju;

 razvili osebnostne lastnosti, ki so pri delodajalcih izjemno cenjene;

 obogatili svoje družabne stike;

 mednarodna izkušnja bo vplivala na vaše dojemanje mednarodnih poslovnih tokov.

Vse študente, ki imate željo in ste motivirani opraviti prakso v tujini, vabimo, da si preberete razpis in v referat šole oddate prijavo s potrebnimi prilogami.

Na dodatna vprašanja v povezavi z razpisom vam bo z veseljem odgovoril Erasmus  institucionalni koordinator šole Klemen Sušnik.

Študijsko prakso si vsak študent uredi samostojno, na spodnjih povezavah pa so organizacije, ki so vam lahko v pomoč.
•    Erasmus alumni http://www.esaa-eu.org  
•    GaragErasmus http://www.garagerasmus.org  
•    JOE+ https://leonet.joeplus.org/en   
•    ErasmusIntern.org http://erasmusintern.org  
•    Praxis http://www.praxisnetwork.eu   
•    EURES https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?acro=links&lang=sl&catId=2591&parentId=0       

Želimo vam obilo poguma pri vaših odločitvah, z veseljem pa vam bomo pomagali pri organizaciji vaše mobilnosti. 
Klemen Sušnik – Erasmus institucionalni koordinator
Telefon: 041 312 330, 
E-naslov:  Klemen.susnik@ices.si


05

jun 16

Delavnica: Stopi iz množice in prepričaj delodajalca

Vabljeni na delavnico "Stopi iz množice in prepričaj delodajalca", ki jo bodo vodili Marko Podgoršek, Ana Peklenik in Maja Rozman. 

Delavnica bo potekala 13. aprila ob 16.00 (90 minut) v prostorih šole ICES v Ljubljani (Letališka 16 - BTC). Obvezna je predhodna prijava na Info@ices.si.

Vstopnine ni.


15

apr 16

Usposabljanje za visokonapetostne stikalne mehanizme

Obveščamo vas, da v maju organiziramo usposabljanje in izpit za serviserje opreme, ki vsebujejo ozonu škodljive snovi ali fluorirane toplogredne pline za visokonapetostne stikalne mehanizme – program D.

Usposabljanje bo potekalo 24. - 25. 5. 2016 v dopoldanskem času s pričetkom ob 9.00 uri.

Vse kandidate prosimo, da se na usposabljanje prijavite najkasneje do petka, 6. 5. 2016. 

Prijavite se lahko na naslednje načine:
 

 •     pokličite na telefonsko številko 04 280 83 01 (Urška Dolenc),
 •     pišite na info@ices.si
 •     ali nas osebno obiščite.

11

apr 16

Delavnica: Po korakih k pravopisni odličnosti

Vabljeni na delavnico "Po korakih k pravopisni odličnosti", ki jo bo vodila Ana Peklenik.

Delavnica bo potekala 19. aprila ob 16.30 (90 minut) v prostorih šole BB v Kranju (Ljubljanska cesta 30 - Labore). Obvezna je predhodna prijava na info@ices.si

Vstopnine ni.