Varstvo pri delu


Tečaj prve pomoči – triurni

ICES v sodelovanju z Rdečim križem Slovenije ponuja 3-urna osvežitvena usposabljanja iz prve pomoči za podjetja. Izvajamo jih na različnih lokacijah po vsej Sloveniji. Cilj je toliko usposobiti kandidate, da lahko ukrepajo in pomagajo v nesreči ali pri nenadnih obolenjih na delovnem mestu.

Vsebina

Usposabljanje poteka po programu Rdečega križa. Program temelji na praktičnem delu z vajami in obsega:

 • verigo preživetja – pomen takojšnjega začetka oživljanja in zgodnje defibrilacije,
 • osnovne postopke oživljanja,
 • poškodbe z električnim tokom,
 • praktične vaje (osnovno oživljanje, umetno dihanje, zunanja masaža srca, defibrilacija z avtomatskim eksternim defibrilatorjem),
 • del usposabljanja se lahko prilagodi posebnim zahtevam podjetja.

Izvedba

Usposabljanje traja 3 šolske ure. Za zaključene skupine znotraj podjetja se izvaja, če je prijavljenih več kot 30 udeležencev iz podjetja. O lokaciji, datumu in urniku izvedbe se z vami dogovorimo za vsako skupino posebej.

Predavatelji

To so medicinski delavci z licenco predavatelja prve pomoči Rdečega križa.

 


Tečaj prve pomoči – 12-urni

Izobraževalni center energetskega sistema s sodelovanjem z Rdečim križem RS pripravlja 12-urna usposabljanja zaposlenih v skladu s pravilnikom o organizaciji, materialu in opremi za prvo pomoč na delovnem mestu.

Vsebina

 • Uvodni – splošni del
 • Nezavest
 • TPO – temeljni postopki oživljanja
 • Krvavitve
 • Šok
 • Nagle zastrupitve
 • Rane
 • Tope poškodbe
 • Opekline
 • Poškodbe kosti in sklepov
 • Nevarna nagla obolenja
 • Najpogostejše poškodbe v delovnih organizacijah, njihovo preprečevanje in ustrezno ukrepanje
 • Sklep in evalvacija izobraževanja

 


Tečaj iz požarnega varstva, gašenja začetnih požarov in evakuacije

V skladu z 20. členom Zakona o varstvu pred požarom (Ur. l. RS, št. 71/93, 87/01, 110/02, 105/06) in v skladu s pravilnikom o požarnem redu (Ur. l. RS št. 57/2007) mora delodajalec v požarnem redu določiti tudi vrste usposabljanja odgovornih oseb za gašenje začetnih požarov. Vabimo vas, da se udeležite usposabljanja s praktičnim prikazom, ki ga za vas v skladu z zahtevami navedene zakonodaje organiziramo v vaših prostorih.

Vsebina

 • Odgovorne osebe za gašenje začetnih požarov – vloga in pomen v zagotavljanju požarne varnosti v družbi
 • Organizacija varstva pred požarom v družbi
 • Predpisi na področju varstva pred požarom, vzroki za nastanek požara, razvoj požara, teorija gorenja in gašenja, produkti gorenja, ukrepi ob izbruhu požara in razvoj požara
 • Sredstva in naprave za gašenje
 • Evakuacija iz objektov, organiziranje evakuacije, vrste evakuacije
 • Ročni gasilniki: vrste, pravilna uporaba, praktični prikaz uporabe gasilnikov

Drugi del je namenjen praktični in individualni uporabi gasilnega aparata – gašenje simulacije požara.

Izvedba

Usposabljanje s praktičnim prikazom traja 3–4 šolske ure. Izvajamo ga v prostorih vašega podjetja ali na ustrezni lokaciji v bližini vašega podjetja. Če se prijavi večje število udeležencev, jih razdelimo v skupine, ki se izmenjajo s teoretičnim in praktičnim delom. Na koncu usposabljanja je pisni preizkus znanja.

Izvajalec

Lozej, d. o. o., Ajdovščina, ki razpolaga z ustreznim pooblastilom Ministrstva za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, št. 845-04-2/2004-3.

 


Zaščita pred delovanjem strele in prenapetostna zaščita

S sprejetjem novega pravilnika, in sicer Pravilnika o zaščiti stavb pred delovanjem strele ter pripadajočih tehničnih smernic TSG-N-003 Zaščita pred delovanjem strele, so projektantom določena nova izhodišča in pogoji za delo. Namen izobraževanja je predstaviti:

 • zahteve in pravne vidike,
 • opis strelnega fenomena,
 • lokacije in gostoto udarov strel,
 • prestrezanje strelnih udarov,
 • ocene rizikov in
 • zunanjo zaščito pred strelo (lovilci, dovodi, ozemljitveni sistem).

Izvedba

6 šolskih ur

 


Usposabljanje upravljavcev kamionskih dvigal, usposabljanje za delo z delovnimi košarami, vitli, usposabljanje ZA upravljanje viličarjA, delo z motorno žago in drobilnikom vej IPD.

Programi so namenjeni delavcem, ki pri svojem delu uporabljajo nekatere stroje in naprave. V skladu z zakonom o varnosti in zdravju pri delu morajo biti usposobljeni za varno delo.

Vsebina

Teoretični del vsebuje seznanitev s preventivnimi in sprotnimi postopki za zagotavljanje varnega dela, z zakonskimi osnovami za varno delo, sestavnimi deli in njihovimi funkcijami ter s postopki in vrstami ukrepanja ob nesreči.

Praktični del je namenjen usposobitvi delavca, da razume in zna v praksi uporabiti postopke, ki zagotavljajo varno delo z orodjem ali napravo.

Izvedba

Po uspešno opravljenem teoretičnem delu kandidat opravi še praktični del. V sodelovanju s pooblaščeno institucijo za opravljanje izpitov s tega področja kandidat po uspešno opravljenem izpitu prejme veljavno potrdilo v skladu z zahtevami Zakona o varnosti in zdravju pri delu.