Varstvo pri delu


Tečaj prve pomoči - triurni

ICES v sodelovanju z Rdečim križem Slovenije ponuja 3-urna osvežitvena usposabljanja iz prve pomoči za podjetja. Izvajamo jih na različnih lokacijah po vsej Sloveniji. Cilj je toliko usposobiti kandidate, da lahko ukrepajo in pomagajo v nesreči ali pri nenadnih obolenjih na delovnem mestu.

Vsebina

Usposabljanje poteka po programu Rdečega križa. Program temelji na praktičnem delu z vajami in obsega:

 • verigo preživetja – pomen takojšnjega začetka oživljanja in zgodnje defibrilacije,
 • osnovne postopke oživljanja,
 • poškodbe z električnim tokom,
 • praktične vaje (osnovno oživljanje, umetno dihanje, zunanja masaža srca, defibrilacija z avtomatskim eksternim defibrilatorjem),
 • del usposabljanja se lahko prilagodi posebnim zahtevam podjetja.

Izvedba

Usposabljanje traja 3 šolske ure. Za zaključene skupine znotraj podjetja se izvaja, če je prijavljenih več kot 30 udeležencev iz podjetja. O lokaciji, datumu in urniku izvedbe se z vami dogovorimo za vsako skupino posebej.

Predavatelji

To so medicinski delavci z licenco predavatelja prve pomoči Rdečega križa.


Tečaj prve pomoči - 12 urni

Izobraževalni center energetskega sistema s sodelovanjem z Rdečim križem RS pripravlja 12-urna usposabljanja zaposlenih v skladu s pravilnikom o organizaciji, materialu in opremi za prvo pomoč na delovnem mestu.

Vsebina

 • Uvodni – splošni del
 • Nezavest
 • TPO – temeljni postopki oživljanja
 • Krvavitve
 • Šok
 • Nagle zastrupitve
 • Rane
 • Tope poškodbe
 • Opekline
 • Poškodbe kosti in sklepov
 • Nevarna nagla obolenja
 • Najpogostejše poškodbe v delovnih organizacijah, njihovo preprečevanje in ustrezno ukrepanje
 • Sklep in evalvacija izobraževanja

Tečaj iz požarnega varstva, gašenja začetnih požarov in evakuacije

V skladu z 20. členom Zakona o varstvu pred požarom (Ur. l. RS, št. 71/93, 87/01, 110/02, 105/06) in v skladu s pravilnikom o požarnem redu (Ur. l. RS št. 57/2007) mora delodajalec v požarnem redu določiti tudi vrste usposabljanja odgovornih oseb za gašenje začetnih požarov. Vabimo vas, da se udeležite usposabljanja s praktičnim prikazom, ki ga za vas v skladu z zahtevami navedene zakonodaje organiziramo v vaših prostorih.

Vsebina

Odgovorne osebe za gašenje začetnih požarov – vloga in pomen v zagotavljanju požarne varnosti v družbi

Organizacija varstva pred požarom v družbi

Predpisi na področju varstva pred požarom, vzroki za nastanek požara, razvoj požara, teorija gorenja in gašenja, produkti gorenja, ukrepi ob izbruhu požara in razvoj požara

Sredstva in naprave za gašenje

Evakuacija iz objektov, organiziranje evakuacije, vrste evakuacije

Ročni gasilniki: vrste, pravilna uporaba, praktični prikaz uporabe gasilnikov

Drugi del je namenjen praktični in individualni uporabi gasilnega aparata – gašenje simulacije požara.

Izvedba

Usposabljanje s praktičnim prikazom traja 3–4 šolske ure. Izvajamo ga v prostorih vašega podjetja ali na ustrezni lokaciji v bližini vašega podjetja. Če se prijavi večje število udeležencev, jih razdelimo v skupine, ki se izmenjajo s teoretičnim in praktičnim delom. Na koncu usposabljanja je pisni preizkus znanja.

Izvajalec

Lozej, d. o. o., Ajdovščina, ki razpolaga z ustreznim pooblastilom Ministrstva za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, št. 845-04-2/2004-3.


Zaščita pred delovanjem strele in prenapetostna zaščita

S sprejetjem novega pravilnika, in sicer Pravilnika o zaščiti stavb pred delovanjem strele ter pripadajočih tehničnih smernic TSG-N-003 Zaščita pred delovanjem strele, so projektantom določena nova izhodišča in pogoji za delo. Namen izobraževanja je predstaviti:

 • zahteve in pravne vidike,
 • opis strelnega fenomena,
 • lokacije in gostoto udarov strel,
 • prestrezanje strelnih udarov,
 • ocene rizikov in
 • zunanjo zaščito pred strelo (lovilci, dovodi, ozemljitveni sistem).

Izvedba

6 šolskih ur


Usposabljanje upravljavcev kamionskih dvigal, usposabljanje za delo z delovnimi košarami, vitli, usposabljanje za upravljanje viličarja, delo z motorno žago in drobilnikom vej ipd.

Programi so namenjeni delavcem, ki pri svojem delu uporabljajo nekatere stroje in naprave. V skladu z zakonom o varnosti in zdravju pri delu morajo biti usposobljeni za varno delo.

Vsebina

Teoretični del vsebuje seznanitev s preventivnimi in sprotnimi postopki za zagotavljanje varnega dela, z zakonskimi osnovami za varno delo, sestavnimi deli in njihovimi funkcijami ter s postopki in vrstami ukrepanja ob nesreči.

Praktični del je namenjen usposobitvi delavca, da razume in zna v praksi uporabiti postopke, ki zagotavljajo varno delo z orodjem ali napravo.

Izvedba

Po uspešno opravljenem teoretičnem delu kandidat opravi še praktični del. V sodelovanju s pooblaščeno institucijo za opravljanje izpitov s tega področja kandidat po uspešno opravljenem izpitu prejme veljavno potrdilo v skladu z zahtevami Zakona o varnosti in zdravju pri delu.