Vodja projektne naloge

Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo:

 • srednja splošna ali strokovna izobrazba in najmanj 3 leta izkušenj v vodenju projektov ali
 • višja oziroma visoka strokovna šola in najmanj 2 leti izkušenj v vodenju projektov ali
 • univerzitetni ali specialistični študij in eno leto izkušenj v vodenju projektov.

Raven zahtevnosti

(V) zahtevnejša dela

Poklicne kompetence kandidata

 • Definira cilje projektne naloge (v sodelovanju s projektnim menedžerjem). 
 • Izdela načrt izvedbe projektne naloge (v sodelovanju s projektnim menedžerjem in linijskim vodjem).
 • Opredeli organizacijo, sodelovanje in komuniciranje članov strokovnega tima ter hranjenje dokumentov.
 • Organizira izvedbo projektnih aktivnosti.
 • Vodi strokovni tim.
 • Izvaja projektne aktivnosti.
 • Kontrolira izvajanje projektne naloge.
 • Projektnemu menedžerju poroča o izvajanju projektne naloge.