Vodja projekta

Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba za pridobitev poklicne kvalifikacije:

 • srednja splošna ali strokovna izobrazba in najmanj 5 let izkušenj pri projektnem delu ali
 • višja oziroma visoka strokovna šola in najmanj 4 leta izkušenj pri projektnem delu ali
 • univerzitetni ali specialistični študij in najmanj 3 leta izkušenj pri projektnem delu ali
 • magistrski študij in najmanj 1 leto izkušenj pri projektnem delu.

Vsak kandidat mora izdelati seminarsko nalogo, ki vključuje zagonski del elaborata projekta, fazna poročila in poročilo o koncu projekta.

Raven zahtevnosti

(VI) zelo zahtevna dela

Poklicne kompetence kandidata

 • Definira cilje projekta v sodelovanju z naročnikom.
 • Izdela načrt izvedbe projekta.
 • Opredeli organizacijo, sodelovanje in komuniciranje članov projektnega tima ter hrani dokumente.
 • Organizira izvedbo projektnih aktivnosti.
 • Vodi projektni tim.
 • Strokovno sodeluje pri izvedbi projektnih aktivnosti.
 • Kontrolira izvajanje projekta.
 • Nadzorniku ali direktorju projektov poroča o izvajanju projekta.