Elektroenergetika


Dokumentacija v investicijskem projektu

Ustrezna dokumentacija je v podjetju potrebna iz poslovnih pa tudi iz strokovno-tehničnih in zakonodajnih razlogov. Dobro pripravljena dokumentacija pospeši izvedbo projektov in zmanjša možnost zapletov.

Vabimo vas, da se nam pridružite na 3-urnem seminarju Dokumentacija v investicijskem procesu, na katerem bomo predstavili novosti, ki jih prinaša Zakon o gradivi objektov (ZGO - 1C), in obnovili znanje iz najbolj uporabljanih delov gradbene zakonodaje. Poudarek bo na prikazu priprave investicijske in projektne dokumentacije, ki temelji na gradbeni zakonodaji.

 


Obvladovanje napetostnih razmer v aktualnih stanjih prenosnega omrežja EES Slovenija

S pomočjo vrhunskega strokovnjaka za obratovanje elektroenergetskega sistema smo za vas pripravili zanimivo predavanje, na katerem boste izvedeli veliko o EES, prenosnem omrežju, njegovi zanesljivosti ter P/f in Q/U regulacijah.

Vsebina

Obvladovanje napetostnih razmer v aktualnih stanjih prenosnega omrežja EES Slovenije s snovnimi temami, kot so

  • predstavitev in aktualna obratovalna stanja v EES Slovenije,
  • reševanje aktualnih obratovalnih problemov,
  • vrste regulacij v EES in njihove odvisnosti,
  • sklop regulacije jalova moč/napetost (Q/U),
  • vloga in vpliv regulacijskih transformatorjev in regulacije napetosti na vzbujalnih sistemih sinhronskih agregatov,
  • posebej o vlogi in obeh regulacijah (vzbujanja in prestav transformatorjev) v NEK ter o njihovem vplivu na omrežje in obratno
  • stanje z aktualnim obratovanjem pri omejeni proizvodnji jalove energije,
  • priporočila za aktualno in bodoče obratovanje glede regulacij jalova moč/napetost.

Izvedba

Datum po dogovoru z vami februarja, marca 2011 v prostorih vašega podjetja. Seminar traja 3 šolske ure.

 


Sistemska obratovalna navodila distribucijskega omrežja električne energije s prilogami

Vsebina

Celoten sklop je namenjen priključevanju uporabnikov na elektroenergetsko omrežje. Predstavljena so Sistemska obratovalna navodila distribucijskega omrežja električne energije (SONDO) s prilogami. Podani so postopki priključevanja končnih odjemalcev, vključno z vsebino SONDO, povezani s priključevanjem končnih odjemalcev in vsebino soglasja za priključitev za končne odjemalce. Hkrati je predstavljena tudi vsebina tipizacije omrežnih priključkov, predvsem glede splošnih zadev glede priključkov, in tipizacija merilnih mest. V drugem delu so prikazani priključevanje proizvodnih naprav, zahteve iz SODO in priloge Navodila za priključevanje in obratovanje elektrarn inštalirane električne moči do 10 MW (osnovni načini vključevanja v distribucijsko omrežje električne energije, postopek presoje možnosti priključitve proizvodne naprave v distribucijsko omrežje električne energije). Sledi predstavitev navodila za presojo vplivov naprav na omrežje tistih naprav, ki lahko povzročajo motnje in jih oddajajo v omrežje.

Izvedba

Seminar bo trajal 3 šolske ure. Datum izvedbe bo določen naknadno.


Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (ZUPUDPP)

Vsebina

Cilj zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (ZUPUDPP), Ur. l. RS, št. 80/10, je načrtovanje prostorske ureditve s poudarkom na celostni sinhronizaciji tega postopka s postopki celovite presoje vplivov na okolje ter presoje vplivov na okolje po predpisih, ki urejajo varstvo okolja in ohranjanje narave. Glavnina zakona je priprava državnih prostorskih načrtov. Zakon uvaja kar nekaj novosti. Ena izmed njih je dovoljenje za umestitev teh objektov in omrežij v prostor kot instrument, namenjen črpanju evropskih sredstev, dodatno pa ureja tudi nekatera vprašanja glede začasnih ukrepov za zavarovanje prostora, urejanja mej in parcelacije zemljišč v območjih, ki so v okviru državnih prostorskih načrtov ter pridobivanja nepremičnin in pravice do njih, ki so potrebne za izvedbo objektov in omrežij, načrtovanih z njimi. Gre za področja, ki jih sicer urejajo drugi predpisi, vendar so bila prepoznana kot ključna za učinkovitejše sprejemanje in izvedbo državnih prostorskih načrtov in umeščanja z njimi načrtovanih objektov in omrežij v prostor, zato so v okviru tega zakona urejene tudi nekatere rešitve področne zakonodaje. Namen izobraževanja je predstavitev tega predpisa, s poudarkom na spremembah postopkov, ki jih zakon na novo uvaja. Poudarek je na predstavitvi izdelave državnih prostorskih načrtov. Predstavljene so vloge različnih udeležencev v postopkih. Analizirani so načini pridobivanja nepremičnin in pravic do njih. Zakon (ZUPUDPP) pomeni napredek, pomembno je, kako se bodo izvajali postopki na ravni nosilcev urejanja prostora. Nujni sta večji tolerantnost in življenjskost pri tolmačenju in uporabi zakonodaje z upoštevanjem dobre prakse iz tujine. Na podlagi izkušenj pri umeščanju linijskih objektov v prostor (daljnovodi, kablovodi, plinovodi) so predstavljeni rešitve, predlogi za učinkovito zaščito in ohranitev varovalnih pasov državne infrastrukture, postopki za vključevanje civilnih iniciativ, postopki za rekonstrukcijo obstoječih infrastrukturnih objektov.

Izvedba

Seminar traja 3–5 ur. Izvedli ga bomo marca, aprila, datum bo določen naknadno.


Energetski zakon

Energetski zakon, ki je bil v Sloveniji sprejet leta 1999, je bil doslej popravljen že trikrat; zadnja novela omenjenega zakona je zdaj v drugem branju.

Vsebina

Dodatne opredelitve se med drugim nanašajo predvsem na omrežnino, v tej povezavi na regulativni okvir, dejavnost proizvodnje električne energije v proizvodni napravi na obnovljive vire energije (OVE) ter pristojnostih sistemskega operaterja in Agencije za energijo.

Izvedba

Predavatelji bodo pripravljavci novele omenjenega zakona.


Vloga nadzornika in projektanta pri gradnji

Vsebina

Pri gradnji se pogosto napačno razumeta vlogi projektanta in nadzornika. Izvajalec in nadzornik oziroma projektant se velikokrat dogovarjata o spremembah projekta, spremembah rokov itd. brez vednosti oziroma soglasja investitorja (naročnika), kar lahko pripelje do nezadovoljstva ali izvajalca ali investitorja. Razmerja posameznih udeležencev so vsebinsko povezana, vendar ločena, in na navedena razmerja moramo biti pozorni med celotno gradnjo.

Izvedba

Predavateljica: Mojca FURLAN, univ. dipl. prav.

Od 3- do 5-urni seminar bo septembra.